BizUpdate товхимол “Хэвлэл мэдээлэл Хэрэглэгчдийн Судалгаа”-наас агуулгаараа илүү юу…

18 Sep

ХАРИУЛТ ОЙЛГОМЖТОЙ “ҮГҮЙ”

“BizUpdate” товхимол №1
ТОВЧ АГУУЛГА

1.    Судалгааны арга зүйн тайлан
o    Хэрэгцээ шаардлага
o    Мэдээллийн хүрээ
o    Судалгааны зорилго
o    Судалгааны зорилтууд
o    Түүврийн дизайн
o    Байршил
o    Нас
o    Хувийн мэдээлэл
o    Мэдээлэл цуглуулалтын тайлан
2.    Санал асуулгын тайлан
o    Мэдээлэл цуглуулалтын тайлан
3.    Зар сурталчилгааны сувгын тайлан
o    Телевизийн үзэгчдийн мэдээлэл
o    Радио сонсогчдын мэдээлэл
o    Сонин уншигчдын мэдээлэл
o    Сэтгүүл уншигчдын мэдээлэл
o    Интернет хэрэглэгчдийн мэдээлэл
o    Рекламны самбар
o    Сайн сурталчилгаа
o    Телевизүүдийн мэдээлэл
o    Оргил цаг
o    Өглөө, өдрийн цаг
o    ЕАGLЕ телевизийн мэдээлэл
o    Кабелийн телевизин мэдээлэл
o    Сонин сэтгүүлийн мэдээлэл
o    Өдөр тутмын сонин
o    Өдөр тутмын сонингуудын үнийн санал бусад мэдээллийн хэрэгсэл
o    Сонины мэдээлэл
o    Үйлчилгээний төвүүдийн хананд байрлах дэлгэц
o    Радиогийн мэдээлэл
o    Web site ийн мэдээлэл
4.    Хавсралт А
o    Телевизүүдийн хаяг байршлын мэдээлэл
o    FM радиогийн хаяг байршлийн мэдээлэл
o    Реклам сурталчилгаа бэлтгэдэг студи продакшнуудын хаяг байршлын мэдээлэл

“BizUpdate” товхимол №2
ТОВЧ АГУУЛГА

1.    Зар сурталчилгааны сувгийн хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгааны тайлан
o    Судалгаанд оролцогчдын нийгэм, хүн ам зүйн шинж
o    Зар сурталчилгаанысувгуудын сонголтын ерөнхий мэдээлэл
o    Телевиз үзэгчийн мэдээлэл
o    FM радио сонсогчийн мэдээлэл
o    Сонин уншигчдын мэдээлэл
o    Сэтгүүл уншигчдийн мэдээлэл
o    Интернэтхэрэглэгчийн мэдээлэл
o    Гудамжны самбаруудын мэдээлэл
2.    Эмэгтэйчүүдийн зардлын бүтцийн судалгааны тайлан
o    Судалгаанд оролцогчдын нийгэм, хүн ам зүйн шинж
o    Гоо сайхны мэдээллийн хэсэг
o    Амралт чөлөөт цаг
o    Тээврийн хэрэгслийн зардал
o    Холбоо харилцаа
o    Эрүүл мэнд
o    Боловсрол
o    Бусад

BizUpdate” товхимол №3
Шинэ дугаарын агуулга
1.    Нэгдүгээр бүлэг.
o    Рекламны тухай
o    Хэрэглэгч-үйлчлүүлэгчид ямар сувгаар цацсан мэдээлэл илүү хүрдэг вэ?
o    Бага мөнгөөр хэрхэн үр дүнтэй маркетинг хийх вэ?
2.    Хоёрдугаар бүлэг.
o    Үзэгчид ямар хэлбэрийн ТВ реклам үздэг вэ?
o    Хэрэглэгчдэд хамгийн их таалагдсан Монгол 3 реклам
o    Ямар тохиолдолд ТВ реклам үздэг вэ?
o    Телевизийн рекламыг хүмүүст хэрхэн хүргэж болох талаархи зөвлөгөө/ярилцлага
o    Телевизийн мэдээ, киноны рейтинг
o    Телевиз үздэг оргил цаг
o    Телевизийн реклам хийдэг студи, продакшны мэдээлэл, үнэ
3.    Гуравдугаар бүлэг.
o    Радиагийн рекламны олон нийтэд хүрдэг хэлбэр
o    Хамгийн олон сонсогчтой радио
o    Радио сонсох боломжтой цаг
o    Радиогийн рекламны үнэ зэрэг мэдээлэл
4.    Дөрөвдүгээр бүлэг.
o    Сониноос ихэвчлэн ямар төрлийн мэдээлэл авдаг вэ?
o    Сонингийн рекламны үнэ, тарифын мэдээлэл
o    Гудамжны самбарын рекламны үнэ зэрэг мэдээлэл

Захиалгынүнэ:25000төгрөг

Урамшуулал:
А багц    – №1,2,3-г бүгдийг багтаасан их багц = 50000 төгрөг
25000 төгрөгийн хэмнэлт буюу 2+1 урамшуулал
B багц- №2,3-г бүгдийг багтаасан бага багц = 40000 төгрөг
10000 төгрөгийн хэмнэлт

“ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН СУДАЛГАА”-НЫ ТАЙЛАН
ТАЙЛАНГИЙН АГУУЛГА

I.  ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧ

1.    График 1. ТЕЛЕВИЗИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДАЛ
2.    Хүснэгт 2. ТЕЛЕВИЗИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДАЛ *(насны бүлгээр)
3.    График 3. ТЕЛЕВИЗИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДАЛ *(хүйсээр)
4.    График 4. ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ХҮРТЭЭМЖ
5.    Хүснэгт 5. ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН 7 ХОНОГИЙН ХҮРТЭЭМЖ *(насны бүлгээр)
6.    График 6. МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ӨДРИЙН ХҮРТЭЭМЖ
7.    Хүснэгт 7.  МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ ЧАДДАГ УУ?
8.    Хүснэгт 8.  МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ӨДРИЙН ХҮРТЭЭМЖ *(насны бүлгээр)
9.    График 9. ҮЗЭГЧИД ЯМАР БҮЛГИЙН ХҮМҮҮСТ ЗОРИУЛСАН НЭВТРҮҮЛЭГ ҮЗЭХИЙГ ХҮСЭЖ БАЙНА?
10.    График 10. МЭДЭЭЛЛИЙН БАГТААМЖ САЙТАЙ, ҮЗЭГЧДИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАЖ ЧАДАЖ БАЙГАА ТЕЛЕВИЗҮҮД
11.    Хүснэгт 11. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ (рейтингтэй) ЭХНИЙ 100 МОНГОЛ НЭВТРҮҮЛЭГ
12.    График 12. ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ӨНДӨР РЕЙТИНГТЭЙ 100 НЭВТРҮҮЛЭГТ ЭЗЛЭХ БАЙР
13.    Хүснэгт 13. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ ОРЧУУЛГЫН НЭВТРҮҮЛЭГ
14.    Хүснэгт 44. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 30 МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15.    Хүснэгт 15. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ УРАН САЙХНЫ КИНО
16.    Хүснэгт 16. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 30 ХӨГЖМИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
17.    Хүснэгт 17. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 30 СПОРТЫН НЭВТРҮҮЛЭГ
18.    Хүснэгт 18. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 30 ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
19.    Хүснэгт 19. ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 30 ТАНИН МЭДЭХҮЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
20.    График 20. ҮЗЭГЧДИЙН ТЕЛЕВИЗ ҮЗДЭГ ОРГИЛ ЦАГ
21.    График 21. ҮЗЭГЧДИЙН ТЕЛЕВИЗ ҮЗДЭГ ОРГИЛ ЦАГ *(хүйсээр)
22.    Хүснэгт 22. ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧДИЙН ОРГИЛ ЦАГ *(насны бүлгээр)
23.    Хүснэгт 23 . МҮОНТ-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
24.    Хүснэгт 24. UBS TV-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
25.    Хүснэгт 25. TV9-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
26.    Хүснэгт 26. TV8-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
27.    Хүснэгт 27. ТВ5-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
28.    Хүснэгт 28. C1 TВ-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
29.    Хүснэгт 29. SBN TV-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
30.    Хүснэгт 30. MN25-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
31.    Хүснэгт 31. TM-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
32.    Хүснэгт 32. NTV-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
33.    Хүснэгт 33 . БОЛОВСРОЛ ТВ-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
34.    Хүснэгт 34. ӨМОТ-ИЙН ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ ЭХНИЙ 10 НЭВТРҮҮЛЭГ
35.    График 35. ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧДИЙН ЗОРИЛГО
36.    Хүснэгт 36 . ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧДИЙН ЗОРИЛГО *(насны бүлгээр)
37.    Хүснэгт 37 . ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧДИЙН ЗОРИЛГО *(хүйсээр)
38.    График 38. ТЕЛЕВИЗЭЭС ЯМАР ТӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ АВДАГ ВЭ?
39.    Хүснэгт 39 . ТЕЛЕВИЗЭЭС ХҮЛЭЭН АВДАГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨРӨЛ *(насны бүлгээр)
40.    Хүснэгт 40. ҮЗЭГЧИД ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ЯМАР НЭВТРҮҮЛГИЙГ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?
41.    График 41. КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ХҮРТЭЭМЖ
42.    Хүснэгт 42. КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН 7 ХОНОГИЙН ХҮРТЭЭМЖ *(насны бүлгээр)
43.    Хүснэгт 43. ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧДИЙН ТОГТМОЛ ҮЗДЭГ НЭВТРҮҮЛГҮҮД(нээлттэй асуултаар)

II.  РАДИО СОНСОГЧ

1.    График 44. РАДИОГИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДАЛ
2.    График 45. РАДИОГООС ХҮЛЭЭН АВДАГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨРӨЛ
3.    График 46 . РАДИО АШИГЛАЛТЫН ЗОРИЛГО *(насны бүлгээр)
4.    График 47. РАДИО СОНСОГЧДЫН ОРГИЛ ЦАГ
5.    Хүснэгт 48. РАДИО СОНСОГЧДЫН ОРГИЛ ЦАГ *(насны бүлгээр)
6.    График 49. FM РАДИОГЫН ӨДРИЙН ХҮРТЭЭМЖ
7.    Хүснэгт 50. FM РАДИОГЫН 7 ХОНОГИЙН ХҮРТЭЭМЖ *(насны бүлгээр)

III. ИНТЕРНЕТ ХЭРЭГЛЭГЧ

1.    График 51. ИНТЕРНЕТИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДАЛ
2.    График 52 . ИНТЕРНЕТЭЭС АВДАГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨРӨЛ
3.    Хүснэгт 53. ХАМГИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ВЕБ САЙТУУД
4.    Хүснэгт 54 . ИНТЕРНЕТ АШИГЛАДАГ ЗОРИЛГО *(насны бүлгээр)

IV. ХЭВЛЭЛ УНШИГЧ

1.    График 55. СОНИН СЭТГҮҮЛИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДАЛ
2.    График 56. СОНИН СЭТГҮҮЛЭЭС ЯМАР МЭДЭЭЛЭЛ АВДАГ ВЭ?
3.    График 57 . СОНИН СЭТГҮҮЛ АШИГЛАЛТЫН ЗОРИЛГО
4.    Хүснэгт 58 . СОНИН СЭТГҮҮЛ АШИГЛАЛТЫН ЗОРИЛГО *(насны бүлгээр)
5.    Хүснэгт 59. ХАМГИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ СОНИНУУД(Нээлттэй асуултаар)
6.    Хүснэгт 60. ХАМГИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ СЭТГҮҮЛҮҮД(Нээлттэй асуултаар)

V. РЕКЛАМ СУРТАЛЧИЛГАА

1.    График 61 . ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРДЭГ ТЕЛЕВИЗИЙН РЕКЛАМНЫ ТӨРӨЛ
2.    Хүснэгт 62 . СОНИРХДОГ ТЕЛЕВИЗИЙН РЕКЛАМНЫ ТӨРӨЛ *(насны бүлгээр)
3.    График 63. СОНСОГЧДОД ХҮРДЭГ РАДИОГИЙН РЕКЛАМ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТӨРӨЛ
4.    Хүснэгт 64 . РАДИОГИЙН ЗАР СУРТАЛЧИЛГААГ СОНСДОГ БАЙДАЛ
5.    Хүснэгт 65 . ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ РЕКЛАМУУД
6.    Хүснэгт 66 . ДЭЭРХ РЕКЛАМУУД ЯАГААД НӨЛӨӨЛСӨН БЭ? *(насны бүлгээр)
7.    График 67. ОЛОН НИЙТЭД ХАМГИЙН ИХ ТААЛАГДДАГ РЕКЛАМНЫ ТӨРӨЛ
8.    Хүснэгт 68. ХАМГИЙН ИХ ТААШААДАГ РЕКЛАМНЫ ТӨРӨЛ *(насны бүлгээр)


VI. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ АШИГЛАЛТ

1.    График 69. МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВДАГ ХАМГИЙН ЧУХАЛ ЭХ СУРВАЛЖ (хүртээмж)
2.    Хүснэгт 70 . МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВДАГ ЧУХАЛ ЭХ СУРВАЛЖУУД *(насны бүлгээр)
3.    Хүснэгт 71. МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВДАГ ЧУХАЛ ЭХ СУРВАЛЖУУД  *(ажил эрхлэлтээр)
4.    График 72. МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТ
5.    График 73. МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХАД ЗАРЦУУЛДАГ ХУГАЦАА

VII НЭВТРҮҮЛГИЙН РЕЙТИНГ

1.    Хүснэгт 74. ДАВАА ГАРАГТ ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ БАЙСАН НЭВТРҮҮЛЭГ | КИНО
2.    Хүснэгт 75. МЯГМАР ГАРАГТ ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ БАЙСАН НЭВТРҮҮЛЭГ|КИНО
3.    Хүснэгт 76. ЛХАГВА ГАРАГТ ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ БАЙСАН НЭВТРҮҮЛЭГ| КИНО
4.    Хүснэгт 77. ПҮРЭВ ГАРАГТ ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ БАЙСАН НЭВТРҮҮЛЭГ | КИНО
5.    Хүснэгт 78. БААСАН ГАРАГТ ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ БАЙСАН НЭВТРҮҮЛЭГ| КИНО
6.    Хүснэгт 79. БЯМБА ГАРАГТ ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ БАЙСАН НЭВТРҮҮЛЭГ | КИНО
7.    Хүснэгт 80. НЯМ ГАРАГТ ХАМГИЙН ОЛОН ҮЗЭГЧТЭЙ БАЙСАН НЭВТРҮҮЛЭГ | КИНО

VIII  СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

1.    Хүснэгт 81. ТҮҮВЭР
2.    Хүснэгт 82. ДҮҮРЭГ
3.    Хүснэгт 83.  НАСНЫ БҮЛЭГ
4.    Хүснэгт 84. ХҮЙСИЙН БҮТЭЦ
5.    Хүснэгт 85. БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН
6.    Хүснэгт 86. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
7.    Хүснэгт 87. ӨРХИЙН ОРЛОГО
8.    Хүснэгт 88 .ӨРХИЙН ОРЛОГЫН ХҮРЭЛЦЭЭ
9.    Хүснэгт 89. СУДАЛГААНД ОРОЛЦСОН ӨРХИЙН АМ БҮЛИЙН ТОО
10.    Хүснэгт 90. РЕСПОНДЕНТТОЙ ЯРИЛЦАЖ МЭДЭЭЛЭЛ АВСАН ХУГАЦАА

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: