МҮОНТ “Хэвлэл Мэдээлэл Хэрэглэгчдийн судалгаанд”

21 Dec

МҮОНТ-ийн хүртээмжтэй байдал |хүртээмж нь нийт хүн амын хэдэн хувьд хүрсэнийг илэрхийлнэ|

Сар

Хүртээмж

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар
Өдрийн 63.0 64.6 55.4 58.3 59.9 59.8 46.8 57.1 72.9 68.1
7 хоногийн 87.6 89.8 83.0 82.6 83.0 71.8 81.2 90.5 94.2 96.6

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөрийн хүртээмжтэй байдал

Сар

Хүртээмж

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар
Өдрийн 59.4 56.5 59.5 55.7 45.1 26.6 35.7 29.2 65.2 61.3
7 хоногийн 70.5 47.3 75.5 72.5 89.3 93.9
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: