Сэтгүүлчдийн нийтлэг гаргадаг мэргэжлийн 6 алдаа, хүндрэл бэрхшээлүүд

4 Jan

1 дэх алдаа: Мэдээнд үзэл бодол оруулж байна

2 дах алдаа: Гарчиг, зургаараа баримт утга агуулыг мушгин гуйвуулж байна

3 дах алдаа: Батлагдаагүй мэдээ, таамаг цуу яриаг нийтэлж байна

4 дэх алдаа: Хүнийг хүндэтгэх, хувийн нууцыг хамгаалах зарчмыг зөрчиж байна

5 дах алдаа: Улс төрийн асуудлаар үзэл бодлын тэнцвэртэй байдлыг хангаж чадахгүй байна

6 дах алдаа: Далд сурталчилгааг ихээр нэвтрүүлж байна.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: