Archive | July, 2011

2010 оны хэвлэл мэдээллийн мониторингийн тайлан хэвлэгдэн гарлаа

5 Jul

Хэвлэлийн хүрээлэнгээс хэвлэл мэдээллийн салбарын өөрчлөлт, хөгжлийн бодит чиг хандлагыг тодорхойлох, суурь статистик мэдээллийг бүрдүүлэх, уг  мэдээллээр олон нийтийг хангах зорилгоор 1999 оноос мониторинг хийж эхэлсэн билээ. Тэрхүү мониторингийн 2010 оны тайлангийн ном хэвлэгдэн гарлаа.

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн мониторингийн дүнгээр өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд нийт 430 хэвлэл мэдээллийн байгууллага үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулж байгаагаас 386 нь буюу 90 хувь нь мониторингийн судалгаанд оролцож, байгууллагынхаа тухай мэдээллээ ирүүлсэн юм. Continue reading

Advertisements